Friday, July 19, 2024

Vision, Mission & Goal

Vision :(दूर दृष्टि)

Center of excellence for producing competent TVET professionals in Nepal (नेपालमा दक्ष TVET व्यावसायीहरु उत्पादन गर्नको लागि उत्कृष्टताको  केन्द्र)

Mission(ध्येय) :

Produce competent TVET workforce for  people's prosperity (जनताको समृद्दीको लागि द्क्ष TVET कार्यबल उत्पादन गर्ने )

Goals (लक्ष्यहरु) :

  1.  ​Ensure operation, expansion and access of programs and services.(कार्यक्रम तथा सेवाहरुको संचालन, विस्तार तथा पहुँचको सुनिश्चित गर्ने )
  2.  Ensure quality and relevance of programs and services.(कार्यक्रम तथा सेवाहरुको गुणस्तर तथा उपयुक्तताको  सुनिश्चित गर्ने)
  3.  Ensure institutional capacity development .(संस्थागत क्षमता विकासको सुनिश्चित गर्ने )
  4.  Ensure Institutional sustainability.(संस्थागत दिगोपनाको  सुनिश्चित गर्ने )