Thursday, June 20, 2024

Admission Fees

शहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयवाट प्रधान गरिने कार्यक्रमहरुको २०७८/७९ सालको लागि स्वीकृत शुल्कको बिबरण

क्र.सं.

विवरण

शुल्क

कैफियत

भर्ना शुल्क

१७८००/-

 

मासिक शुल्क

३६०००/-

एक हजार प्रति महिना

सिटिइभिटी रजिस्ट्रेसन

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

परिचयपत्र शुल्क

२००/-

 

प्रयोगात्मक शुल्क

२५०००/-

 

अवलोकन तथा भ्रमण शुल्क

१०००0/-

 

पुस्तकालय शुल्क

१०००/-

 

मर्मत शुल्क

२०००/-

 

व्यावसायिक परिषद् शुल्क

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

१०

धरौटी शुल्क

३०००/-

 

११

परीक्षा शुल्क

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

१२

प्रथम बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

७१०००/-

 

१३

दोस्रो बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

१२०००/-

 

१४

तेस्रो बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

१२०००/-

 

 

शहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयवाट प्रधान गरिने कार्यक्रमहरुको 2079/80 सालको लागि स्वीकृत शुल्कको बिबरण (DPh, CMLT, DRG, DHM)

क्र.सं.

विवरण

शुल्क

कैफियत

भर्ना शुल्क

१७८००/-

 

मासिक शुल्क

३६०००/-

एक हजार प्रति महिना

सिटिइभिटी रजिस्ट्रेसन

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

परिचयपत्र शुल्क

२००/-

 

प्रयोगात्मक शुल्क

२५०००/-

 

अवलोकन तथा भ्रमण शुल्क

१०००0/-

 

पुस्तकालय शुल्क

१०००/-

 

मर्मत शुल्क

२०००/-

 

व्यावसायिक परिषद् शुल्क

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

१०

धरौटी शुल्क

३०००/-

 

११

परीक्षा शुल्क

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

१२

प्रथम बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

७१०००/-

 

१३

दोस्रो बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

१२०००/-

 

१४

तेस्रो बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

१२०००/-

 

 

शहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयवाट प्रधान गरिने कार्यक्रमहरुको 2079/80 सालको लागि स्वीकृत शुल्कको बिबरण (Forestry, Food n Dairy, DAg(plant Science), Architecture)

क्र.सं.

विवरण

शुल्क

कैफियत

भर्ना शुल्क

७८००/-

 

मासिक शुल्क

३६०००/-

एक हजार प्रति महिना

सिटिइभिटी रजिस्ट्रेसन

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

परिचयपत्र शुल्क

२००/-

 

प्रयोगात्मक शुल्क

२५०००/-

 

अवलोकन तथा भ्रमण शुल्क

१०००0/-

 

पुस्तकालय शुल्क

१०००/-

 

मर्मत शुल्क

२०००/-

 

व्यावसायिक परिषद् शुल्क

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

१०

धरौटी शुल्क

३०००/-

 

११

परीक्षा शुल्क

 

नियम अनुसार बिद्यार्थी आफैले तिर्ने

१२

प्रथम बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

61000/-

 

१३

दोस्रो बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

१२०००/-

 

१४

तेस्रो बर्षमा बुझाउनुपर्ने शुल्क

१२०००/-