Tuesday, February 27, 2024

सूचना : कार्यालय भवन सरेको हुँदा landline number मा phone लाग्दैन । कृपया सूचना अधिकारीको mobile number 98 578 63 936 , 98.5 78 63 935 मा सम्पर्क गर्नु होला। धन्यवाद।

सूचना : कार्यालय भवन सरेको हुँदा landline number मा phone लाग्दैन । कृपया सूचना अधिकारीको mobile number 98 578 63 936 , 98.5 78 63 935 मा सम्पर्क गर्नु होला। धन्यवाद।

SKIPI application sample for admission
SKIPI application sample; for alternative and pass-list