Tuesday, February 27, 2024

Architecture Engineering

DIPLOMA IN ARCHITECTURE
Course of duration: The diploma in Architecture, the total duration of   this   program   is  three  years  . Each year consist of two semesters of six month each. Each semester consist of 19.5 academic weeks .
Enrollment criteria:
1.    Secured average GPA of atleast 2 with Grade C in mathematics & science and  D+ in English and in case of passed in TSLC level examination in civil and Architecture with minimum 68.33 % should be secure.
2.    Should pass entrance exam Passed entrance examination organized by CTEVT.
Scope and opportunities
1.    Getting job in Architecture engineering field as architecture engineering technicians under rural and urban development planning , designing and development of building construction and other civil infrastructure development related department and sector.
2.    Getting job in government   in   infrastructure development office, physical and infrastructure related government department t ( 5th level) and getting job in government in metropolitan, sub-metropolitan, municipal and rural municipal as a sub-engineer(5th level).
3.    Getting job in private consultancy.
4.    Getting job in government in Department of Urban Development and Building Construction as a 5th level.
5.    Getting job in infrastructure development related NGO and INGO.
6.    Can open their own engineering consultancy. 
7.    Getting  job in Nepal police and Nepal army as a junior Architecture.
8.    Getting job in aboard as a junior Architecture.
9.    Working as co- instructors in architecture engineering in diploma level.
10.    Continuing education in different universities in Nepal, Bangladesh, India and abroad
Curricular structure

           FIRST YEAR      SECOND YEAR            THIRD  YEAR
S.N 1st Semester 2nd Semester 3rd semester 4th Semester 5th Semester 6th Semester
1 Communication Nepali Engineering Mathematics-II Computer Aided Drafting-I Computer Aided Drafting-II Technical Communication Workshop Practice-IV
2 Communication English Engineering Physics-II Engineering Mathematics-III Surveying-I Society and Culture Construction Management
3 Engineering Mathematics-I Engineering Chemistry-II Free hand Drawing & Composition-II Graphics & Presentation-I Workshop Practice-III Elementry Structure-II
4 Engineering Physics-I Workshop Practice-II Surveying-I Social Studies site Supervision Computer Aided Drafting-Iii
5 Engineering Chemistry-I Engineering Drawing-II Architectural Model &Making-I Architectural Model &Making-II Elementry Structure-I professional Management,Law& Valuation
6 Engineering Drawing-I Building Materials Prespective Building Construction-II Building Construction-III Building Construction-Iv
7 Workshop Practice-I Computer Application Building Materials -II Building Services-II Building Design-II Working Drawing-III
8 Tracing and Visualization-I Measured Drawing & Drafting -II Building Construction-I Working Drawing-I Working Drawing-II Entrepreneurship Developmeny
9 Measured Drawing & Drafting -I Free hand Drawing & Composition-I Building Services-I Building Design-I Graphics & Presentation-II Quantity Surveying-II
10         Quantity Surveying-I Project work

      

Course after Diploma in Architecture
    bachelor in any Engineering such as civil , Architecture,  Mechanical, Electrical, Computer, Geomatics etc.

College for further study: (for B.E)
1.    TU (Tribhuvan University) and affiliated college 
2.    KU (kathmandu  university )and affiliated collage 
3.    PU (Pokhara University) and affiliated college
4.    (PU) Purbanchan University and affiliated college
5.    In any Country 

 Diploma in Architecture Engineering

डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ

(Three Year's Program – (6) Semester System)

तीनवर्षे कार्यक्रम  - सेमेस्टर  सिस्टम

 

Entry Criteria: 

प्रवेसमापदण्ड

SLC Pass or SLC/SEE with minimum C grade in Science, Mathematics and D+ in  English

एसएलसीपास वा गणित र विज्ञानमा न्युनतम C र अंगेजीमा D+ न्युनतम ग्रेड  सहित एसईई  पास गरको

TSLC in Civil Sub- Overseer  with minimum 66.68%

सिभिलसब-ओभरसियर मा न्युनतम ६६.६८ प्रतिशत  ल्याई उत्तीर्ण गरेको

·  Should pass entrance examination as administered by CTEVT

सिटीईभिटी प्रवेस परीक्षा पास गरेको

 

Duration:

The total duration of this curricular program is three years. The program is based on semester system. Moreover, one semester consists of 19.5 weeks and one academic week consists up to 40 hours excluding evaluation period.

योकार्यक्रम तीन वर्षको हुनेछ I यो कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत चल्नेछ I एक सेमेस्टरमा १९.५ हप्ता र एक शैक्षिक हप्तामा मुल्यांकन अबधि सहीत ४० घण्टा रहनेछ I

Medium of Instruction:शिकाइको  माध्यम

 The medium of instruction will be in English and/or Nepali. Pattern of Attendance: Minimum of 90% attendance in each subject is required to appear in the respective final examination.

सिकाइको माध्यम अंगेजी वा नेपाली रहनेछ I   हजीरिको स्वरूप : अन्तिम परिक्षामा सामेल हुन प्रत्येक विषयमा ९० प्रतिशत हाजीरी भएको हुनुपर्नेछ I

 

Skillsसीपहरु

After completion of Diploma in Architecture Engineering the student will able to learn the following skills:

डिप्लोमाइन आर्किटेक्चर इन्जिनियरीङ गरिसकेपछि  बिधार्थीले निम्न सिप हासिल गर्नेछन

 • Able to survey, rate analysis and estimation for any building .
 • कुनैपनि भवनको सर्भेक्षण , दररेट विस्लेषण  र मुल्यांकन गर्न सकनेछन्
 • Able to supervisory works of architecture engineering.
 • र्किटेक्चर इन्जिनियरीङ सम्बन्धि कामको सुपरिवेक्षण गर्न सकनेछन
 • Able to design 2D and 3D  drawing.
 • 2D ,3Dनक्सा खिच्न  सकनेछन
 • Able to prepare of DPR for all projects .
 • सवैपरियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सकनेछन
 • Able to interior and exterior design of building .
 • भवनकोबाहय र  आन्तरिक डिजाइन गर्न सकनेछन
 • Able to different types of building design.
 • विभिन्नप्रकारका भवनको नक्सा वनाउन सक्षेम हुनेछन
 • Able to rural and urban  development  planning , design and building construction.
 • ग्रामिणतथा शहरी विकाशको योजना बनाउन डिजाइन गर्न र भवन निर्माण गर्न सक्षम हुनेछन
 • Able to civil infrastructures development related department and other sectors.
 • नागरिकपुर्बाधार विकाश सम्बन्धि विभाग वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सकेनछ

Higher/ Further Studyउच्च् / थप अध्ययन

Bachelor in engineering (BE:इन्जिनियरीङ  स्नातक

a) Civil Engineeringसिभिल इन्जिनियरीङ

b) Architecture Engineeringआर्किटेक्चर इन्जिनियरीङ

c) Mechanical Engineeringमेकानिकल   इन्जिनियरीङ

d) Electrical Engineering इलेक्ट्रिकलइन्जिनियरीङ

e) Computer Engineeringकम्प्युटर  इन्जिनियरीङ

f) Geomatics Engineering etcजिओमेट्रिक  इन्जिनियरीङ

(In T.U  ,    P.U  ,    K.U,  PO.U   , M.U   and abroad study)

त्रिभुवनविश्वविद्यालय , पोखरा विश्वविद्यालयकाठमाडौँ विश्वविद्यालय,   पूर्वाञ्चलविश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चलविश्वविद्यालय वा वैदेशिक विश्वविद्यालय

 

Job opportunities:रोजगारका अवसरहरु

 1. Government sector:सरकारी क्षेत्र
 • Assistant   Architect   in Department of urban and rural  development .
 • ग्रामिणतथा सहरी विकाश सम्बन्धमा विभागमा सहायक आर्किटेक्ट
 • Assistant Architect in Department of building.
 • भवनविभागमा सहायक आर्किटेक्ट
 • Assistant Architect in infrastructure Development.
 • पूर्वाधारविभागमा सहायक आर्किटेक्ट
 • Assistant Architect in Department of Archaeology
 • पुरातत्वविभागमा सहायक आर्किटेक्ट
 • Assistant Architect in  Metropolitan , Sub-Metropolitan and Municipality
 • महानगर ,उपमाहानर र नगरपालिकामा सहायक आर्किटेक्ट
 1. Private Sector:निजी क्षेत्र
 • Different INGO/ NGO which are related to Infrastructure Development as a Assistant Architect .
 • पूर्वाधारविकाससंगै सम्बन्धित आइएनजिओं  एनजीओमा सहायक आर्किटेक्ट
 • Private Consultancy    and  Consultant  as a Assistant Architect.
 • निजिकन्सल्टेन्सी वा सहायक आर्किटेक्ट
 • Create self employment   opportunities .
 • स्वरोजगारकाअवसरहरु